ความรัก…ความสุข…ความสงบ

ไม่ได้รอคอยเราอยู่ที่ปลายทางของชีวิต แต่เป็นประสบการณ์ภายใน ที่เกิดขึ้นได้ในทุกขณะแห่งเวลาปัจจุบัน เพียงแค่เราล่วงรู้ถึงวิธีการ ที่จะค้นหาและเข้าถึงสิ่งเหล่านี้..ภายในตัวเราเอง

Raja Yoga Meditation

Raja Yoga Meditation

เป็นการฝึกสมาธิแบบเปิดตาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในทุกเวลา และทุกสถานการณ์ จึงสามารถคงความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและบทบาท หน้าที่ต่างๆ ได้ตามปกติ การฝึกจิตแบบราชาโยคะ ไม่ได้เป็นเพียงการทำสมาธิ แต่ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจทางจิตวิญญาณและ...
ปลูกดอกไม้คุณธรรม

ปลูกดอกไม้คุณธรรม

“คุณธรรม แค่คิด ก็ส่งถึงกันได้  ทำดี ง่าย เหมือนส่งดอกไม้ให้กัน” การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพคนก็คือ การพัฒนา “คุณธรรม” ซึ่งก็คือการปลุกจิตสำนึกแห่งความดีงามอันเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ภายใน...
จิตวิญญาณ คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์

จิตวิญญาณ คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์

เราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ แต่ก็มีบางคนถูกพูดถึงว่า “ช่างไม่มีความเป็นมนุษย์เอาเสียเลย!!” เขาใจร้าย เห็นแก่ตัว ไม่มีความรักให้แก่ใคร นั่นอาจเป็นเพราะเขาแสดงความเกลียดชังแทนที่จะเป็นความรัก เขาเลือกความรุนแรงแทนความเมตตากรุณา เขาก่อสงครามแทนที่จะสร้างสันติภาพ เขาไม่ได้นำเอาคุณค่าทางจิตวิญญาณมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตน..

คือ สาขาในประเทศไทยของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ซึ่งมีหลักการและนโยบายที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาจิตใจ และยกระดับจิตวิญญาณมนุษย์ได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2552 เป็นต้นมาและจดทะเบียนในนาม “บราห์มา กุมารี สมาคม”