FAQ คำถามที่พบบ่อย


Q: บ้านพินทุ คืออะไร
A: บ้านพินทุ คือ สาขาในประเทศไทยของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักการและนโยบายเป็นไปเพื่อการพัฒนาจิตใจ และยกระดับจิตวิญญาณมนุษย์

Contact UsQ: บราห์มา กุมารี คืออะไร?
A: บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก (BKWSU) เป็นองค์กรเอกชนระดับนานาชาติ ที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดๆ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอาบู รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย มีสาขากว่า 8,500 แห่ง ในกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งอาณิคมและเกาะต่างๆ
ในฐานะชุมนุมแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันมีนักเรียนประจำกว่า 825,000 คน ที่แสวงหาการเพิ่มความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพที่จะดำเนินชีวิต ภายใต้ธรรมชาติที่สูงส่งดีงามของตนเอง และพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือสังคมผ่านการศึกษาทางจิต และการดำเนินชีวิตด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรองเพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงตนเอง

Q: เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของบราห์มา กุมารี คืออะไร

A: บราห์มา กุมารี ช่วยเหลือให้แต่ละบุคคล ได้ค้นพบคุณค่าความดีงามดั้งเดิมของตน และทำให้คุณค่าเหล่านั้นแข็งแกร่งขึ้น โดยสนับสนุนและช่วยเหลือให้เกิดการตื่นของจิตวิญญาณ ซึ่งจะนำไปสู่การตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความคิดว่าเป็นเช่นเมล็ดแห่งการกระทำ
การพัฒนาคุณธรรมและทัศนคติจากฐานของคุณค่าจะทำให้นำจิตวิญญาณไปใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
มีการนำเสนอความเข้าใจบริบททางจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่บนฐานของหลักการที่ว่า แท้จริงแล้วรากเหง้าของการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยเพียงแต่กระตุ้นให้แต่ละบุคคลได้ดำเนินชีวิตตามคุณค่าดีงาม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายสูงสุด และยึดมั่นต่อข้อผูกมัดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงตนเองจะสร้างความสงบ และนำมาซึ่งโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

Q: เหตุใดทุกหลักสูตรของ บราห์มา กุมารี จึงไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย?

A: นับจากช่วงเวลาเริ่มต้น งานของสถาบันอยู่บนฐานของหลักการที่ว่า ความรู้ทางจิตเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน และเป็นเป้าหมายของผู้ก่อตั้ง (บราห์มาบาบา) ที่จะให้โอกาสแก่ทุกคน ในการพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณของตน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย และไม่คำนึงถึง อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ จรรยาบรรณนี้ได้ผ่านการใคร่ครวญ และรับรองจากนักเรียนและครูของบราห์มา กุมารี ทุกคน

Q: บราห์มา กุมารีได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างไร?

A: องค์กรดำเนินการได้จากการสนับสนุนด้วยความสมัครใจ ทั้งในด้านของการเงิน และรูปแบบอื่นๆ จากแต่ละบุคคล ที่ได้ร่วมรับใช้ช่วยเหลือ ผ่านหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ในแง่มุมของชีวิตเพื่องานรับใช้ช่วยเหลือของพวกเขา
นักเรียนของบราห์มา กุมารี สนับสนุนการดำเนินงาน ตามวิธีการของตน สถาบันไม่ได้เชิญชวนขอร้อง และไม่ได้รับเงินทุนจากผู้อื่นสำหรับกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อการดำเนินงานภายในของสถาบัน และไม่มีการเก็บค่าสมาชิก
ในบางโอกาส อาจมีการรับเงินทุนจากผู้ปรารถนาดี องค์กรระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อการริเริ่มงานเพื่อมนุษยชาติ หรือเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสุขภาพ และการศึกษา ที่ออกแบบมาเพื่อให้ประโยชน์แก่ทั้งชุมชน

Q: อนุญาตให้เด็กๆ ร่วมรายการหรือไม่?

A: อนุญาต แต่วัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (18 ปี) ต้องได้รับจดหมายอนุญาตจากพ่อแม่/ ผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกจากเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับพ่อแม่/ ผู้ปกครอง ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีพ่อแม่/ ผู้ปกครองพามา กรณีที่จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณสำหรับเด็ก พ่อแม่จะต้องลงนามในเอกสารเฉพาะที่จะอนุญาตให้ครู และผู้ดำเนินการอบรม ทำหน้าที่แทนพ่อแม่ ทุกศูนย์ของบราห์มากุมารี ได้ดำเนินการตามนโยบายปกป้องเด็กที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

Q: มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไหม?

A: ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะในเรื่องของเครื่องแต่งกาย แม้ว่าเครื่องแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมหลักสูตร หรือกิจกรรมของบราห์มา กุมารีก็ตาม แต่สมาชิกบางคนในชุมนุมบราห์มา กุมารี อาจชอบใส่ชุดสีขาวมากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความปรารถนาภายใน ที่จะดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย บริสุทธิ์ สะอาด และมีสัจจะ – ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เกิดจากการฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ

Q: คำว่า "บราห์มา กุมารี" หมายความว่าอย่างไร?

A: บราห์มา กุมารี หมายถึง ‘ลูกสาวของบราห์มา’ บราห์มาบาบา ผู้ก่อตั้งสถาบันได้เห็นการณ์ล่วงหน้าอย่างถูกต้องแม่นยำว่า คุณธรรมหลักที่มาจากคุณสมบัติของความเป็นหญิง - อันได้แก่ ความอดกลั้น ความอดทน การเสียสละ ความกรุณาและความรัก - จะกลายเป็นรากฐานของความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง ในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น และการพัฒนาชุมชนที่มีความเอื้ออาทรต่อกันมากยิ่งขึ้น เพื่อเน้นหลักการสำคัญของความเป็นผู้นำ ท่านจึงตั้งชื่อสถาบันว่า บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก (BKWSU)

Copyright © 2017 บ้านพินทุ