Course


หลักสูตรของบราห์มา กุมารี เป็นไปเพื่อการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงภายในแต่ละบุคคล ราชาโยคะ คือหลักสูตรพื้นฐาน เป็นหลักสูตรหลักของบราห์มากุมารี ซึ่งท่านสามารถเข้ามาศึกษาได้ทั้งแบบเป็นหมู่คณะหรือเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรม สัมมนา workshop ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเอง และองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

 

Copyright © 2017 บ้านพินทุ