Creative Meditation


สมาธิสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างความคิดที่เป็นบวก ความคิดที่ต่อเต็มจินตนาการและแต่งแต้มประสบการณ์ภายในของเราด้วยความสงบ ความรัก และความสุข

แต่ละถ้อยคำที่เราได้ยิน จะเป็นเหมือนกับการชี้นำความคิดให้เรากลับเข้าไปค้นพบและมีประสบการณ์กับคุณสมบัติทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราแต่ละคน

Copyright © 2017 บ้านพินทุ