News

บ้านพินทุ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการเป็นวิทยากรให้การอบรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นี่คือภาพบางส่วนที่ได้มีการลงในเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ของหน่วยงานที่เราได้รับเชิญ

 

Copyright © 2017 บ้านพินทุ