Banner

หลักสูตรของเรา

หัวใจสําคัญของคําสอนของบราห์มากุมารี คือหลักสูตรพื้นฐานในการฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ หลักสูตรนี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณและวัตถุธาตุ การทํางานร่วมกันระหว่างดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณสูงสุด และโลกวัตถุ หัวข้อต่างๆ ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้เราตระหนักรู้จักตนเองและเดินทางกลับเข้าสู่ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกหลักสูตร เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อ คลิกที่นี่

หลักสูตรพื้นฐานราชาโยคะ

Anger

หัวข้อการเรียนรู้

 • จิตสํานึกและการตระหนักรู้จักตนเอง
 • การเชื่อมต่อและความสัมพันธ์กับพระเจ้า
 • กฎแห่งกรรม
 • วงจรเวลา ต้นไม้แห่งชีวิต
 • วิถีชีวิตทางจิตวิญญา

หลักสูตรและกิจกรรมอื่นๆ

นอกจากหลักสูตรการฝึกสมาธิแบบราชาโยคะแล้ว บราห์มา กุมารียังจัดสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการรีทรีตในหลากหลายหัวข้อเพื่อการพัฒนาตนเอง

การเอาชนะความโกรธ

Anger

ความโกรธเป็นการแสดงออกของความเจ็บปวดภายใน เป็นสิ่งชี้บอกว่าโลกภายในของคุณนั้นไม่ราบรื่น ความโกรธเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่มีพลังในการทําลายมากที่สุด หลักสูตรนี้จะช่วยให้ความเข้าใจที่จะเปลี่ยนความโกรธที่มีอยู่ภายในและใช้พลังงานของคุณในทางที่เป็นบวกมากขึ้น

เรียนรู้วิธีการ

 • เข้าใจกระบวนการของความโกรธ
 • ตระหนักถึงพลังของความคิดของคุณในการจัดการกับความโกรธ
 • ปล่อยวางจากความเจ็บปวดภายใน
 • ใช้ความรู้ทางจิตวิญญาณและการตระหนักรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงความโกรธ
 • พัฒนาวิธีการที่หลากหลายเพื่อการมีชีวิตที่สงบสุขยิ่งขึ้น


การคิดเชิงบวก

Anger

หลักสูตรนี้สําหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมสําหรับการฝึกสมาธิ แต่ต้องการทำความเข้าใจการทํางานของจิตใจให้และกระจ่างมากขึ้น และเรียนรู้วิธีการจัดการความคิดของพวกเขา

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • การกลับมาเป็นนายของความคิดและความรู้สึกของตนเอง
 • ศิลปะการสะท้อนตนเองที่อ่อนโยน
 • ทดลองมีประสบการณ์กับธรรมชาติของจิตใจที่มีความเป็นบวก
 • จบสิ้นความเป็นลบ, ภาษาที่สูบพลังงาน และการพูดคุยกับตนเอง
 • พัฒนาทัศนคติเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง


ความนับถือตนเอง

Anger

ไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จมามากขนาดไหนก็ตาม เราจะประสบความได้สำเร็จมากขึ้นด้วยการเพิ่มความนับถือตนเอง เตือนตนเองถึงคุณค่าหลักของเรา คุณค่าดั้งเดิมของเรา เราสามารถเผชิญกับชีวิตได้อย่างมั่นใจและสงบสุข

เรียนรู้วิธีการที่จะ:

 • รู้จักและค้นพบตัวตนในเชิงบวกของคุณ
 • ยอมรับตนเอง ระบุจุดแข็ง ความสามารถ และเอกลักษณ์ส่วนบุคคล
 • พัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ปล่อยวางความกลัวและความก้าวร้าวรุนแรง
 • เพิ่มพลังอํานาจให้ตัวเอง, สร้างทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลภายใ


การใช้ชีวิตที่ปราศจากความเครียด

Anger

ความเครียดถูกระบุว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพมากมาย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องทางจิตมากกว่าทางกาย และดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะป้องกันและแก้ไข ความเครียดขส่งผลกระทบต่อพวกเราส่วนใหญ่ในบางช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ความเครียดจะสูบพลังงานทั้งทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ

เรียนรู้วิธีการที่จะ:

 • ระบุรูปแบบต่างๆ ของความเครียดและผลกระทบต่อสุขภาพของเรา
 • ระบุตัวกระตุ้นของความเครียด วิธีการ และเหตุผลที่เราตอบโต้
 • เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
 • เปลี่ยนความกลัวเป็นการโอบกอดความรู้สึกนั้น
 • พัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณของคุณเพื่อจัดการความเครียด