Banner

วงล้อแห่งชีวิต


ผู้ที่เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ มักคุ้นเคยกับ 'samsara' - วงล้อแห่งชีวิต - ที่มักปรากฏให้เห็นในสิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผา และนิทานพื้นบ้าน แนวคิดนี้ปรากฏอยู่บ่อยครั้งในตําราทางศาสนาและปรัชญา ของทั้งอินเดียและกรีกโบราณ มาจนถึงทุกวันนี้ แนวคิดนี้หยั่งรากลึกในวัฒนธรรมเก่าแก่มากมาย และมีหมายความว่าทุกชีวิตนั้นกลับชาติมาเกิด หรือย้ายจากร่างหนึ่งไปยังอีกร่างหนึ่ง เพื่อมีประสบการณ์กับชีวิตแล้วชีวิตแล่า และมีอยู่หลายแนวคิด ว่าวิธีการกลับมาเกิดใหม่นี้เกิดขึ้นอย่างไร บางแนวคิดบอกว่าเราสามารถข้ามสายพันธุ์ไปมา (เช่น จากชาติเกิดที่เป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์) ในขณะที่บราห์มากุมารีให้ความเข้าใจแก่เราว่า เราจะถือกำเนิดในสายพันธุ์ของเราเท่านั้น นั่นคือมนุษย์จะเกิดเป็นมนุษย์ และช้างจะเป็นช้างเสมอ เป็นต้น และเป็นที่เข้าใจกันอย่างแพร่หลายว่า ทั้งประสบการณ์ของความทุกข์ยาก และสภาวะที่เป็นสุขเบิกบาน เต็มไปด้วยความรักและความพอใจ ล้วนเป็นผลมาจากการกระทํา (กรรม) ของเราเอง ทางเลือกเป็นของเรา เราสร้างสิ่งใด ผลของการกระทำที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามนั้น

Cycle of life

วงล้อแห่งกาลเวลาของโลกนั้น จะหมุนวนผ่านสี่ยุคสมัย จากสูงสุดสู่ต่ำสุด และจากต่ำสุดสู่สูงสุดอีกครั้งเสมอ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะของจิตสำนึกของมนุษย์ในช่วงเวลานั้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด มีเพียงการโยงใยที่ไม่สิ้นสุดของการกระทํา และผลที่เกิดขึ้นของการกระทำเหล่านั้น ซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของเรา

ด้วยการเปลี่ยนแปลงอันเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง รูปแบบภายนอกของโลกเองก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือจิตใจของมนุษย์ จากจิตสํานึกที่บริสุทธิ์และสูงส่ง ซึ่งแสดงออกมาในโลกที่อุดมสมบูรณ์และเขียวชอุ่ม ในขณะที่จิตสํานึกที่ตกต่ำและไม่บริสุทธิ์อย่างที่สุด ก็ทําให้เกิดสภาวะของโลกที่เต็มไปด้วยมลภาวะและการทำลาย เมื่อผู้คนใช้ชีวิตของพวกเขาในสำนึกรู้ของวงจรเวลา และเก็บ 'ภาพที่สมบูรณ์' ไว้ในใจเสมอ และตระหนักถึงผลกระทบของความคิดและการกระทําของเขา ต่อคุณภาพชีวิตของเขาเอง และพัฒนาความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อความหลากหลายในชีวิต และสิทธิ์ของทุกคน ที่จะกระทำอย่างที่พวกเขาต้องการ และในเวลาที่พวกเขาต้องการ ปัญญาของอหิงสา (การไม่ใช้ความรุนแรง) จะนํามาซึ่งความเห็นอกเห็นใจและให้เกียรติต่อศักดิ์ศรีทางจิตวิญญาณของแต่ละคน แต่ละคนเป็นผู้สร้างชะตากรรมของเขาเอง และจะเคลื่อนผ่านทั้งสี่ยุค ก่อนที่เวลาของการเดินทางกลับบ้านของดวงวิญญาณทั้งหมดจะมาถึง และวงจรเวลาจะหมุนวนมาสู่การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง